Stypendia dla doktorantów
             01.10.2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza nabór Wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego do projektu systemowego pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 5 mln zł.

           Głównym celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. Inwestowanie w kadry naukowe w postaci stypendiów naukowych przyczyni się do nawiązania współpracy miedzy światem nauki i biznesu, a w konsekwencji wpłynie na podniesienie poziomu innowacyjności w regionie. Stypendia doktoranckie skierowane są zarówno do uczestników studiów doktoranckich, jak i pracowników naukowych bądź innych osób, które mają wszczęty przewód doktorski.

            Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Wydział Projektów Własnych EFS Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

            Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium należy wypełnić na obowiązującym wzorze (Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich) i złożyć w tożsamej wersji papierowej oraz elektronicznej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze do dnia 1 listopada 2010 r., po uprzednim zapoznaniu się z następującymi dokumentami dostępnymi na stronie: www.lubuskie.pl

 ŹRÓDŁO: www.lubuskie.pl